ĐĂNG KÝ

Đăng ký tài khoản và tạo hồ sơ trực tuyến sẽ giúp bạn:

  • Ứng tuyển tiện lợi và nhanh chóng
  • Dễ dàng cập nhật, chỉnh sửa thông tin
  • Chủ động quản lý hồ sơ cá nhân

QUY ĐỊNH MẬT KHẨU:

uncheck  - Mật khẩu mới phải dài ít nhất 9 ký tự

uncheck  - Mật khẩu mới không được bao gồm Tên, Tên đệm, Họ của bạn

uncheck  - Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ ít nhất 5 lần

uncheck  - Mật khẩu chứa ít nhất các ký tự sau đây:

  + Một (1) chữ cái: a-z

  + Một (1) chữ cái viết hoa: A-Z

  + Một (1) ký tự đặc biệt:! @% ^ * () _ ~ + - = [] {} <>

  + Một (1) chữ số (0-9)

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline: 0332376334

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Yêu cầu xác thực tài khoản

Thư xác thực đã được gửi đến: recruit@tma.com.vn
Hãy vào đường liên kết trong email để xác thực tài khoản!

Bạn chưa nhận được thư xác thực?

Bạn có thể nhấn Gửi lại thư xác thực sau 60 giây